Beregninger i skriftlig samfundsfag


Skriftlig samfundsfag


Beregninger i samfundsfag.

Til eksamen skal I kunne fortage tre former for beregninger. I får udleveret en exelfil, hvorefter I skal beregne tallene for at kunne anvende dem. Omdan også tallene til relevante figurer f. eks. søjlediagrammer, kurver, cirkeldiagrammer mv. Forklar gerne hvorfor I vælger netop den figur.

 Beregninger:
1) Indeksering
2) Andele
3) Procentvis stigning/fald
Lær her hvordan man gør de tre ting i praksis. Se videoen.Herudover skal I kunne beskrive og fortolke resultatet af en lineære regression samt chi-i-anden test.
4) Den lineære regression. Brug disse spørgsmål.
  • Hvilken sammenhæng udtrykker regressionen? (hvad er der på x-aksen hhv. y-aksen?)
  • Hvordan kan punkterne i digrammet beskrives (ligger de som en ‘cigar’, spredt ud, tæt på tendenslinjen, interessante afvigere?)
  • Hvad kan der udledes af tendenslinjens ligning?
  • Hvad viser forklaringsgraden? R2 udtrykker hvor stor en del af variationen i den afhængige variabel y, der forklares/ beskrives af tendenslinjen/ligningen/modellen.
  • Hvordan kan sammenhængen fagligt forklares? Den lineære regression kan være tilfældig samvarians. Forklar med faglige begreber og overvejelser om sammenhængen giver mening? Kunne sammenhængen være omvendt? Hvis R2 er meget lav, hvad kan alternative forklaringer så være? Er sammenhængen meget høj kan der være tale om evt. skjulte variable.

Eksempel på en lineær regression som skal forklares og fortolkes

Husk metodiske overvejelser især ved disse beregningsopgaver. Anvend gerne begreberne samvarians, sammenhæng og kausalitet.