Den komplekse verdensorden belyst igennem Mogens Lykketoft

 


Reportage


Skrevet af Peter Harring Larsen, 3.H 

”Verden er meget mere ustabil, end vi lige gik og troede, men der er dog en grund-læggende forståelse for, hvad man bør gøre”. Sådan lød svaret til 3.h fra den tidligere formand for FNs generalforsamling, Socialdemokratiet og Folketinget, samt forhen-værende minister og nuværende folketingsmedlem, Mogens Lykketoft.

De idylliske kongelige stalde og ridebanen mødte os, da vi ankom til det solbeskinnede Christiansborg før vores møde med Mogens Lykketoft. Danmarks parlamentariske grund-sten, magtens tredeling og selvfølgelig store dele af Danmarks historie gemmer sig bag Christiansborgs mure. Netop Danmarkshistorien indleder Mogens Lykketoft vores besøg med. En to minutters gennemgang og så er fundamentet lagt for en rundvisning og senere en dybdegående snak og diskussion om den store verdens fortid, nutid og i særdeleshed fremtid.

Danmark i Europa og europæiske institutioner
Hvordan skaffer vor egen småstat Danmark sig sikkerhed og suverænitet i en usikker og globaliseret verden, og er verden blevet mere eller mindre sikker end før 1989? Sådan lød problemformuleringen forud for vores dage i hovedstaden. Mogens Lykketofts svar til dette pegede i flere retninger for at give os en fyldestgørende besvarelse på dette og flere spørgsmål.

Den globale verdensfred, velstand og en bæredygtig udvikling er for Mogens Lyk-ketoft de essentielle problemstillinger for den fremtidige verden. De 17 verdensmål fra 2015, som blev vedtaget i FN, præger både Mogens Lykketofts synspunkter, og når han bevæger sig rundt på Christiansborgs gange. Mogens Lykketoft bærer nemlig med stolthed jakkesætsnålen med netop de 17 verdensmål, og netop med dem tæt på hjertet anslår Mo-gens Lykketoft den store verdenssituation for os i et af Christiansborgs mange flotte møde-lokaler.

Donald Trump, Brexit, Nordkorea, Rusland, Danmarks rolle, NATO og selvfølgelig FN blev diskuteret. Danmarks rolle er vigtig i det globale verdensbillede, men dermed ikke sagt, at Danmark som småstat kan klare problemerne selv, og derfor siger Mogens Lykke-toft også, at ”Danmark ikke kan betrygge sin sikkerhed uden samarbejde”. Dermed påpeger Mogens Lykketoft også, at Danmark ikke har afgivet suverænitet til samarbejdet i både EU, FN og NATO, men har fået et tilbud om at få medbestemmelse – og denne medbestemmel-se ser Mogens Lykketoft som betydelig. Et lille perspektiv på Danmarks position og rolle i den globale verden ligger grundlag for Mogens Lykketofts syn på de internationale institu-tioner, som i disse år er under ekstremt pres fra mange forskellige sider. En Donald Trump i USA, højre-nationale strømninger i Europa og et Storbritannien på vej ud af Europa. De multilaterale aftaler er for den tidligere FN-formand det væsentlige for, at et internationalt samfund kan fungere optimalt, men dermed ikke sagt, at Mogens Lykketoft har skyklapper på og ikke anerkender, at de samarbejdende institutioner har problemer som de ikke kan løse. Derfor er Donald Trumps fokus på de bilaterale aftaler et hovedbrud for de europæi-ske institutioner, og i den forbindelse må EU, FN og NATO søge efter at nyformulere sam-arbejdet, så komplekse situationer kan blive løst. Hvis Europa ikke hurtigt finder et fælles fodslag, så kan situationer som Brexit ende med at ”blive en pest for alle andre overskyg-gende problemer, som påvirker mange flere mennesker, herunder klimaforandringer”, på-peger Mogens Lykketoft.

USA med Donald Trump op imod Rusland, Kina og Nordkorea
Donald Trump er for Mogens Lykketoft en meget uforudsigelig og ustabil faktor for den globale verden og kan nå at sætte et præg på den globale scene og blive mere end et komma i verdenshistorien. Donald Trump er for Mogens Lykketoft en helt forkert præsident for det globale samfund og et tydeligt eksempel på nej‘et til det etablerede politiske system. Mo-gens Lykketofts personlige holdning til Donald Trump skinner tydeligt igennem, og hans negative kommentarer til Donald Trump holdes ikke tilbage overfor os ved vores møde med ham. Når Donald Trump går imod det fundamentale system, så er det et usikker-hedsparameter. Et eksempel på dette er Iran-aftalen, som er lavet multilateralt på tværs af mange af verdens lande. Denne aftale bakker Donald Trump ikke op om. Netop sådanne udmeldinger giver et utrygt billede af, hvordan verden ser ud i dag, pointerer Mogens Lyk-ketoft.

Donald Trump er en præsident, som med sit slogan ”America first” sætter hjemlige prioriteter foran den samlede verdensfred. Netop verdensfreden må siges at være på mere gyngende grund med især konflikter mellem USA, Rusland og Nordkorea. Et sikkerhedsdi-lemma, som bliver skruet op og mere intenst, da retorikken mellem Nordkorea og USA er skarp. En inddæmning af Nordkorea er vejen frem for at nedlægge Nordkorea som stat og ikke ved at bombe dem, som Donald Trump ellers har truet nok så mange gange med, mener Mogens Lykketoft. Historien er vigtig for at forstå, hvorfor Nordkorea eksisterer i dag. Mogens Lykketoft gør os opmærksomme på, at Nordkorea er skabt på grund af Kina, men Kinas greb om Nordkorea er blevet mindre fast, og Nordkoreas oprustning af atomvåben er et forsvar for bevarelse af regimet, og derfor er Kina mere utryg i forhold til Nordkorea end tidligere.

Kinas selvforståelse er ifølge Mogens Lykketoft, at de har den vigtigste befolkning, men det vil ikke føre til, at Kina bliver en trussel for verdensfreden. Kina ønsker at bevare deres vækst og udvikle landet, og det skal ikke være på bekostning af deres befolknings levestandard. Mogens Lykketoft ser Kina som en kommende stor politisk modpol til USA, og de vil ”erobre verden med økonomi”, påpeger Mogens Lykketoft og anser den værst tænkelige situation for verdensfreden, hvis Kina og USA ender i en handelskrig, men en sådan situation er slet ikke i nogle af de to landes interesser.

Rusland kunne Mogens Lykketoft ikke komme udenom, da de er en direkte trussel mod de østeuropæiske lande, som i disse år mærker et voldsommere sikkerhedsdilemma, men Mogens Lykketoft ser denne udvikling som et udtryk for, at Rusland forsøger at skabe det gamle Sovjet. Dermed bliver Europa nødt til at opruste og følge artikel 5, som USA og Donald Trump ellers har været tøvende med at støtte.

Det fremtidige verdensperspektiv
Til spørgsmålet om, hvorledes verdens stabilitet ser ud i dag, er svaret fra Mogens Lykke-toft, at verden har været mere stabil, men samtidig kan man ikke sammenligne det med spændingsniveauet under den kolde krig. Mogens Lykketoft ser nutiden og fremtidens in-ternationale samfund som en kompleks størrelse, som afviger fra det niveau, som den kolde krig havde. Den kolde krig bestod nemlig af to stormagter i øst og vest, og denne bipolaritet er ikke tilstede i nutidens problemstillinger. Vi sidder med en unipolær verdensorden med USA som den styrende stormagt, men regionale stormagter, som opruster, uforudsigelige regeringsledere, flygtningestrømme og klimaaftaler, som annulleres har gjort verden til en kompleksitet, ifølge Mogens Lykketoft, men han ser også, at der er en forståelse for, hvad der bør gøres, nemlig det, som EU instansen kalder for det femte scenarie: at EU landene skal arbejde meget mere sammen og bevare det multilaterale samarbejde på tværs af lande-grænser.

Litteratur:

Ræson d. 5/10/2017:
MOGENS LYKKETOFT: “JEG ER OVERBEVIST OM, AT KINA IKKE ER EN AG-GRESSIV MAGT. FOR DE KINESISKELEDERE VED, AT DERES LEGITIMITET BYGGER PÅ STABILITET OG FRED, SÅ BEFOLKNINGEN KAN BLIVE VED MED AT ØGE DERES LEVESTANDARD”

Ræson d. 27/10/2017:
MOGENS LYKKETOFT: ”DER FINDES EN NÆSTEN
REVOLUTIONÆR URO I STORE DELE AF VÆLGERKORPSET”